Ethische code

In deze ethische gedragscode kan je lezen wat onze visie en waarden zijn bij het omgaan met mensen, middelen en belangen in onze organisatie.

Onze visie en waarden

1. VISIE

Alle vrijwilligers, partners in het zuiden en medewerkers moeten zich laten leiden door zorgvuldig handelen, onkreukbaarheid, rechtvaardigheid en openheid. Zij streven geen privé belangen na, zij zijn loyaal en objectief en wegen op zorgvuldige en onpartijdige wijze de verschillende belangen af. Dit is in het bijzonder van toepassing op volgende domeinen: het naleven van het non-discriminatiebeginsel, het omgaan met financiële middelen, zedenfeiten en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

In heel ons handelen laten we ons leiden door het naleven van en respect voor de mensenrechten in het algemeen en de kinderrechten in het bijzonder.

Deze ethische gedragscode is de basis voor ons integriteitsbeleid.

 

2 GEDRAGSREGELS

2.1 Respect voor het individu, non-discriminatie en gendergelijkheid

Kisangani vzw gaat uit van het principe dat elk individu evenwaardig is . We werken binnen een multiculturele en internationale context en zien diversiteit als een pluspunt voor onze samenleving.

We vermijden elke vorm van discriminatie op basis van ras, huidskleur, etnische oorsprong, nationaliteit, gender, seksuele geaardheid, geboorte, leeftijd, religie, politieke en filosofische overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand (HIV/Aids), taal, sociale achtergrond, zwangerschap,…

2.2 Uitbuiting

Elke vorm van uitbuiting van mensen, en kinderen in het bijzonder, wordt als een onaanvaardbare schending van de menselijke waardigheid beschouwd.

We onthouden ons van het aangaan of accepteren van seksuele relaties, ontering en uitbuiting in ruil voor geld, tewerkstelling, goederen of diensten.

2.3 Veiligheid en gezondheid van het individu

In al onze daden en acties vermijden we om de gezondheid van onszelf en die van anderen in gevaar te brengen..

2.4 Afwenden van corruptie en vermijden van belangenvermenging

Kisangani vzw respecteert de privacy van alle vrijwilligers, werknemers en partners in het zuiden. Maar het (politiek of ander) gedrag, de activiteiten of relaties buiten de professionele kring mogen op geen enkele manier een invloed hebben op het waardig, objectief en loyaal uitvoeren van de opdracht. Elke betrokkene zorgt ervoor om elke situatie van mogelijke persoonlijke belangenvermenging te vermijden en deze zeker niet actief op te zoeken, zodat we onze opdracht op een onpartijdige en objectieve manier kunnen uitvoeren. Met persoonlijk belang bedoelen we ook elke vorm van belang voor familieleden, kennissen, vrienden, eigen organisaties of firma’s, politieke of andere relaties.
Kisangani staat het aanvaarden van steekpenning/corruptie niet toe. Met steekpenningen bedoelen we niet officiële betalingen om processen te bespoedigen.

2.5 Verantwoordelijkheidszin en loyauteit

Verantwoordelijkheid is een taak van elke vrijwilliger, partner in het zuiden en medewerker. Iedereen neemt ten volle zijn/haar verantwoordelijkheid op in alle activiteiten op alle niveaus. We brengen Kisangani vzw onder geen enkele voorwaarde in diskrediet.

 

3. MELDEN EN DETECTEREN VAN INBREUKEN OP DE GEDRAGSREGELS

Klachten omtrent bovenstaande ethische gedragscode kunnen gemeld worden aan de voorzitter van vereniging